Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
181/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố 18/12/2020
35/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư nhóm C (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) sử dụng vốn ngân sách địa phương do thành phố quản lý trên địa bàn thành phố 27/08/2021
33/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố 27/08/2021
32/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương 27/08/2021
31/QĐ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2021 27/08/2021
30/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 27/08/2021
28/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 27/08/2021