Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
171/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2020 19/11/2020
172/2020/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguốn vốn ngân sách thành phố 19/11/2020
173/2020/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thành phố 19/11/2020
174/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết Về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương 19/11/2020
175/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 18/12/2020
176/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2021 18/12/2020
177/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm giai đoạn 2021-2025 18/12/2020