Cổng thông tin điện tử TP Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Chức năng của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Thành ủy

(14:52 | 13/10/2019)

CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHO THÀNH ỦY

 

1. Văn phòng Thành ủy:

 - Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

2. Ban Tổ chức Thành ủy:

- Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.

3. Ban Dân vận Thành ủy: Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành ủy.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

5. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy:

- Là cơ quan tham mưu giúp Thành ủy, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành ủy.

 

UBND thành phố Hà Tiên