Văn Bản Khác
Thị xã Hà Tiên công khai góp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ngày 18/9/2014, UBND thị xã Hà Tiên ban hành Công văn số: 144/UBND-TNMT về việc Công khai g​óp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất dến năm 2015 thị xã Hà Tiên, Kiên Giang (kèm theo biểu mẫu biên bản góp ý)

Nội dung công văn:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Thông báo số 105/TB-BCĐ ngày 06/8/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, UBND Thị xã Hà Tiên chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã và UBND các xã, phường thực hiện một số công việc như sau:

1.     Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp đơn vị tư vấn, chuyển đổi chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 2015 theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT; hoàn chỉnh danh mục dự án công trình sử dụng đất trong kỳ quy hoạch để lấy ý kiến đóng góp của UBND các xã, phường và nhân dân.

- Phối hợp với Ban biên tập cổng thông tin điện tử thị xã thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử thị xã (http://hatien.kiengiang.gov.vn) các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2015; danh mục công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất của Thị xã Hà Tiên để lấy kiến nhân dân.

- Tiếp nhận các ý kiến góp ý bằng văn bản của UBND các xã, phường và các ý kiến đóng góp của nhân dân (thông qua họp thư điện tử của Phòng Tài nguyên-Môi trường hoặc văn bản giấy gửi đến trụ sở Phòng Tài nguyên-Môi trường, UBND các xã, phường) trong quá trình lấy ý kiến.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu chỉnh sửa, xây dựng báo cáo giải trình các ý kiến góp ý của UBND các xã, phường và nhân dân.

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 để trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý III/2014.

2.     UBND các xã phường:

- Qua nghe đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại hội nghị ngày 10/7/2014 và tài liệu quy hoạch sử dụng đất đã phát cho các xã phường tại kỳ họp. Đề nghị UBND 07 xã, phường góp ý bằng văn bản và gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2014 để tổng hợp.

- Niêm yết công khai và tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, danh mục công trình dự án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch và chuyển về phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu chỉnh sửa, giải trình. Thời gian công khai lấy ý kiến là 30 ngày, từ ngày 20/9/2014 đến hết ngày 20/10/2014. 

Tải văn bản

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085