VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Ủy ban bầu cử thị xã Hà Tiên xác nhận 30 ông, bà (có danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu HĐND thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

40_NQ-UBBC.pdf

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085