VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Nghị quyết về việc xác nhận và công bố 30 người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết 37/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử thị xã Hà Tiên ngày 27/5/2016 về việc xác nhận và công bố 30 người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

37_NQ-UBBC.PDF

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085