VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Quyết định 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Hà Tiên

1361_QĐ-UBND.pdf

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Hà Tiên

BDQH.jpg

Biểu 03/CH: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hà Tiên- Tỉnh Kiên Giang

bieu_03_QHSDD.xls

Biểu 10.1/CH: Danh mục các công trình dự án thực hiện đến năm 2020 của thị xã Hà Tiên- Tỉnh Kiên Giang

bieu_10.1_DMCT_2020.xls

Biểu 10.2/CH: Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2015 của thị xã Hà Tiên- Tỉnh Kiên Giang

bieu_10.2_DMCT_2015.xls


Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085