Giới thiệu về du lịch Hà Tiên
Danh sách các di tích được xếp hạng ở Hà Tiên

Các di tích cấp quốc gia:

1. Di tích lịch sử nhà tù Hà Tiên – được công nhận ngày 05/09/1989 xếp hạng cấp Quốc Gia.

2. Di tích thắng cảnh Thạch Động – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạng cấp Quốc Gia.

3. Di tích thắng cảnh Mũi Nai – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạng cấp Quốc Gia.

4. Di tích lịch sử văn hóa Bình San – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạng cấp Quốc Gia.

5. Di tích danh thắng Đá Dựng – được công nhận ngày 03/08/2007 xếp hạng cấp Quốc Gia.

Các di tích cấp Tỉnh:

1. Di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía – được công nhận ngày 11/08/2003 xếp hạn cấp Tỉnh.

2. Di tích lịch sử văn hóa chùa Phù Dung – được công nhận ngày 07/04/2004 xếp hạng cấp Tỉnh.

3. Di tích lịch sử văn hóa chùa Tam Bảo – được công nhận ngày 03/09/2004 xếp hạng cấp Tỉnh.

4. Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thành Hoàng – được công nhận ngày 27/01/2009 xếp hạn cấp Tỉnh. 

Nguồn: VPTT

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN

Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085