Lễ hội truyền thống
Danh sách di tích được công nhận

Danh sách các di tịch được xếp hạng ở Hà Tiên

1. Di tích lịch sử nhà tù Hà Tiên – được công nhận ngày 05/09/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

2. Di tích thắng cảnh Thạch Động – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

3. Di tích thắng cảnh Mũi Nai – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

4. Di tích lịch sử văn hóa Bình San – được công nhận ngày 21/01/1989 xếp hạn cấp Quốc Gia.

5. Di tích danh thắng Đá Dựng – được công nhận ngày 03/08/2007 xếp hạn cấp Quốc Gia.

6. Di tích chứng tích chiến tranh chùa Xà Xía – được công nhận ngày 11/08/2003 xếp hạn cấp Tỉnh.

7. Di tích lịch sử văn hóa chùa Phù Dung – được công nhận ngày 07/04/2004 xếp hạn cấp Tỉnh.

8. Di tích lịch sử văn hóa chùa Tam Bảo – được công nhận ngày 03/09/2004 xếp hạn cấp Tỉnh.

9. Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Thành Hoàng – được công nhận ngày 27/01/2009 xếp hạn cấp Tỉnh.

Nguồn lấy từ Phòng Văn Hóa thị xã.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085