Chính sách ưu đãi đầu tư
Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư - năm 2013

I. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:

1. Hình thức đầu tư: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư; Các dự án độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa; Các dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu.

2. Ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Là các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư phát triển theo từng thời kỳ.

(Có bảng chi tiết kèm theo Phụ lục IV)

3. Địa bàn ưu đãi đầu tư: Được xác định theo địa giới hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn đầu tư tại Kiên Giang được chia làm 2 loại như sau:

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn gồm: thành phố Rạch Giá và xã Thuận Yên (thị xã Hà Tiên).

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn gồm: thị xã Hà Tiên (trừ xã thuận Yên), các huyện còn lại, các đảo và hải đảo.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

- Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

III. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐƯỢC HƯỞNG:

- Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tín dụng đầu tư,…theo các mức ưu đãi cụ thể dưới đây.

- Riêng đối với các dự án đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực có các văn bản chuyên ngành quy định mức ưu đãi cao hơn thì áp dụng theo các văn bản chuyên ngành đó.

1. Về chính sách đất đai:

- Đơn giá thuê đất:

+ Đơn giá thuê đất 1 năm tính bằng 0,75% đến 2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

+ Đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá thuê đất thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định, nhưng mức giá cho thuê đất thấp nhất bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

+ Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng thầu đấu giá.

- Miễn tiền thuê đất, giao đất:

+ Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 7 - 15 năm hoặc miễn cho toàn bộ thời gian thuê đất tùy vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư.

(Có bảng biểu chi tiết kèm theo tại Phụ lục I)

+ Được giảm, miễn tiền sử dụng đất từ 20% - 50% hoặc miễn toàn bộ tùy thuộc vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư.

(Có bảng biểu chi tiết kèm theo tại Phụ lục II)

- Tiền thuê đất đôi với trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: Người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất phải nộp một lần để được sử dụng đất trong trường hợp này được tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất.

2. Về chính sách thuế:

a. Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Tùy vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư mà Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng các mức ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 - 30 năm hoặc trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% áp dụng trong 10 năm hoặc trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

- Sau thời gian ưu đãi nói trên, các dự án được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

(Có bảng biểu chi tiết kèm theo tại Phụ lục III)

b. Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Tùy vào địa bàn đầu tư và lĩnh vực đầu tư mà Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 - 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ 4 - 9 năm tiếp theo tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư và địa bàn đầu tư.

(Có bảng biểu chi tiết kèm theo tại Phụ lục III)

c. Chính sách về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo thành tài sản cố định:

- Được xem xét miễn, giảm thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo thành tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ; phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa đón công nhân…

3. Chính sách tín dụng đầu tư:

- Được Nhà nước ưu tiên cho vay vốn để đầu tư hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư từ vốn tìn dụng đầu tư của Nhà nước.

4. Chính sách khác:

- Ngoài các chính sách được quy định như trên, Nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành cho phép.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085