Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức bế giảng lớp cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2016

      Thời gian học tập 04 ngày (từ ngày 20/12/2016 đến ngày 23/12/2016), học viên sẽ tiếp thu 07 chuyên đề về: Đổi mới nhận thức về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thành tựu và kinh nghiệm; Những vấn đề mới trong công tác Xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Chiến lược Quốc phòng An Ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Cải cách Hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; Vấn đề mới trong đường lối phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

    

Qua lớp học này, nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng cần thiết góp phần củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm, công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

                                                                                                                             Tin: Kim Phới -TTBDCT

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085