Tin Tức - Sự Kiện
Thị xã Hà Tiên tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác Kiểm tra – Giám sát và Công tác Tuyên giáo năm 2016

         Thời gian tập huấn trong 02 ngày, (từ ngày 14/11 đến 15/11/ 2016) học viên được tiếp thu các nội dung như: Những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7//2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 15-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo cơ sở; Hướng dẫn số 07-HD/TG ngày 31/7/2006 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về một số hoạt động chủ yếu của công tác Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; Những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.


          Qua lớp tập huấn này, nhằm giúp cho các cấp ủy Đảng hiểu được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng; quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và phương thức công tác tuyên giáo ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền miệng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng ở cơ sở.

        

                                                                                               

                                                                                                                                                Tin: Kim Phới TTBDCT

 

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085