Tin kinh tế - chính trị - xã hội
HĐND thị xã Hà Tiên tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội, Kế hoạch số 216/KH-UBSĐHP của Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp; các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngày 26/2/2013, HĐND-UBND thị xã Hà Tiên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong đối tượng Đại biểu HĐND thị xã, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã và xã phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, ý nghĩa việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo đó, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Qua nghiên cứu, đa số các đại biểu tán thành Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, bên cạnh đó một số đại biểu có ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tập trung làm rõ và bổ sung một số điều như Điều 34 bổ sung “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ của Pháp luật; Điều 34, khoản 3 bổ sung “ tổ chức đảng, đảng viên và Điều lệ Đảng hoạt động theo quy định của Pháp luật”; Điều 72 Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bổ sung cụm từ “ Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”; Điều 73 nêu kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng đề bổ sung cụm từ An ninh thành kết hợp quốc phòng- an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng- an ninh; đề nghị bổ sung Điều 115 về quy định phân chia các đơn vị hành chính: “Nước chia thành tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương”…

Theo kế hoạch, thị xã Hà Tiên sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi trong toàn hệ thống chính trị và trong mọi đối tượng cán bộ, Công chức, đoàn hội viên và rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân sau đó tổng hợp một cách đầy đủ và gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định, đáp ứng các yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.
DƯƠNG MINH ĐỨC ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ HÀ TIÊN
Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÃ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085