Phòng ban chuyên môn
Phòng Văn hóa và Thông tin
Địa chỉ: Số 20 Mạc Công Du – Đông Hồ - Hà Tiên – Kiên Giang.
Điện thoại: 0773852054.
Trưởng phòng: Huỳnh Kim Bằng. Điện thoại: 0918822910.
Chức năng: tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn thị xã.

Các tin khác:

BẢN ĐỒ THỊ XÃ HÀ TIÊN
Hình ảnh thị xã Hà Tiên
Video Hà TiênQuảng cáo liên hệ: 02973.852085